OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

II. Określenie trybu zamówienia:Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.zwik-myszkow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są „Roboty utrzymaniowe na rzece Warcie i odnodze nr III rzeki Warty w Myszkowie”.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :

a) „odmulanie dna rzeki Warty w okolicach wylotu do rzeki Warty na odcinku 50m powyżej wylotu oraz poniżej do połączenia się rzeki Warty z Odnogą nr III,

b) odmulanie dna rzeki w okolicach wylotu przelewu burzowego do III Odnogi rzeki Warty na odcinku 10m powyżej wylotu oraz poniżej do połączenia się Odnogi nr III z rzeką Wartą.

Szczegółowy opis robót utrzymaniowych na rzece Warcie i Odnodze nr III rzeki Warty został określony przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Zawierciu, który stanowi załącznik nr 10 do siwz.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2018-09-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

3.1) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:

a) osobą posiadającą niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. pozycja 290 ze zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie kierownika budowy przy realizacji robót melioracyjnych związanych z konserwacją cieków

b) wskaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej - 1 robotę budowlaną z zakresu utrzymania cieków naturalnych lub kanałów w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.)

c) narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia tj:

- minimum 1 koparko-ładowarką

-minimum 1 koparką chwytakową o długości ramienia 10m

-minimum 1 spycharką na podwoziu gąsienicowym o mocy 100 KW

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3
 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Oferty oceniane będą według kryterium:

 • cena oferty - 60%
 • doświadczenie zawodowe kierownik robót – 40%

XI. Składanie ofert:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 23.07.2018r. r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu) Otwarcie ofert nastąpi: 23.07.2018 r. w siedzibie Zakładu(świetlica) o godzinie 13:15.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XIV. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

 1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
  z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 622.99 KB Super User
Załączniki do SIWZ 7z 434.28 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 12:23 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 12:23 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 12:24 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 12:25 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, lipiec 2018 10:18 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 10, lipiec 2018 10:51 Super User