Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
 2. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: bip.zwik-myszkow.pl
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja kanałów sanitarnych wraz z modernizacją studni kanalizacyjnych metodą bezwykopową w miejscowości Myszków z podziałem na zadania:
  Zadanie I – ul. Jana Pawła II,
  Zadanie II- ul. Sikorskiego
  Zadanie III- ul. Kościelna i Słowiańska
  Istniejące kanały sanitarne przewidziane do modernizacji wykonane są z rur betonowych, kamionkowych i odcinkami żeliwnych. Długość odcinka przewidzianego do modernizacji wynosi:
  a) zadanie I -Jana Pawła II -DN 200 -322 ,00 m.
    Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego polega na:
  - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4.
  - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych,
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych
  - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni
  - modernizacji punktowej kanału, przy pomocy rękawa (pakera) – szt. 2
  Termin wykonania zadania I do: 15.03.2019r.
  b) zadanie II Sikorskiego – DN 168,40 m przy czym:
  DN 250 - 27,70 m
  DN 200 - 121,20 m
  DN 150- 18,60 m
  Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego polega na:
  - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4.
  - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych,
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych
  - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni
  - modernizacji punktowej kanału, przy pomocy rękawa (pakera) – szt. 34
  Termin wykonania zadania II do 15.04.2019r.
  c) zadanie III ul. Kościelna i Słowiańska DN - 469,10 m przy czym:
  DN 500- 49,50 m
  DN 380 – 272,40 m
  DN 300- 147, 20m.
  Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego polega na:
  - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4.
  - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych,
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych
  - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni
  Termin wykonania zadania II do 30.05.2019r.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami mapowymi z zaznaczonym odcinkiem i studniami do modernizacji.
  Opis stanu technicznego oraz zaleceń dla odcinków kanalizacji sanitarnej do poszczególnych ulic wraz z inspekcja telewizyjną kanałów sanitarnych w ul. Jana Pawła II, Sikorskiego, Skłodowskiej, Słowiańskiej wykonana przez Unimark sp. z o.o. z Wadowic –grudzień 2017r. dostępny jest w siedzibie Zamawiającego do wglądu.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
 6. Termin wykonania zamówienia:
  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 30.05.2019r. Przy czym:
  zakończenie I zadania Wykonawca wykona w terminie do dnia 15.03.2019r.
  zakończenie II zadania w terminie do dnia 15.04.2019r.
  zakończenie III zadania w terminie do dnia 30.05.2019r.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
  1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
     Zamawiający nie wyznacza warunku.
  2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Wykonawca wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000,00zł.
  3) zdolności technicznej lub zawodowej,
  a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, których przedmiotem była modernizacja istniejącego kanału sanitarnego metodą bezwykopową zgodną z niniejszą specyfiką o długości co najmniej 300mb w jednym zadaniu. Wykaz wykonanych robót wykonawca powinien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
  b) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
      1. Kierownik budowy - o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważnej posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
  Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie powinny być zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014r. poz. 1278)
      2. dysponowanie pracownikami fizycznymi skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego polegającego na wykonywaniu prac przy robotach ogólnobudowlanych, robotach sanitarnych, obsłudze sprzętu (np.: czyszczenie kanalizacji, monitoring TV, montaż rękawa).
  Wykaz robót, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonawca powinien sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
  3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
  1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
  2. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,:
  1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
  2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
  4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
  3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.
 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz.
  3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 4
  4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
  1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
  4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie
  z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
  7) wykaz dwóch robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego czy te robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
  8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
 9. Informacja na temat wadium:
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Oferty oceniane będą według kryterium:
  • cena oferty – waga 60%
  • okres gwarancji jakości - waga 40%
 11. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 05.12.2018r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu, pok. Nr 16). Otwarcie ofert nastąpi: 05.12.2018r. w siedzibie Zakładu (świetlica zakładu, pok. Nr 20 ) o godzinie 13:15.Oferty muszą być złożone w języku polskim.
 12. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z podaniem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Informacje o przewidywanych zamówieniach ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zip 3.63 MB Super User
Załączniki do SIWZ zip 158.40 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 08, listopad 2018 09:33 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08, listopad 2018 10:15 Super User