Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 15, październik 2017 08:41 Administrator