Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (§5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.)

Podstawa prawna:

1.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 127, poz. 886 z późniejszymi zmianami);
2.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U z 2006r. 136, poz. 964;  tekst jednolity 2016r. Dz. U. poz. 1757);
3.   Rozporządzenie Dz.U z 2017r. poz. 2501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ściekow do wód lub do ziemi.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w miarodajnym punkcie (kontrolnym) na przyłączu kanalizacyjnym – zgodnie z zapisem  w umowie.

Przebieg czynności kontrolnych.

1.    Przyjazd osób kontrolujących reprezentujących ZWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomości Odbiorcy usług , z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych;
2.    Powiadomienie Odbiorcy lub osoby upoważnionej o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków;
3.    Pobór próbek ścieków przez uprawnionych pracowników ZWiK Sp. z o.o.  z przedstawicielem akredytowanego laboratorium w obecności Odbiorcy (lub osoby upoważnionej)
4.    Sporządzenie Protokołu z poboru prób ścieków w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron;
5.    Niezwłoczne (w dniu poboru) przekazanie pobranych próbek do akredytowanego laboratorium,
6.    W badaniach  próbek ścieków przemysłowych stosuje się metodyki referencyjne analiz, takie jak metodyki określone w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
7.    Powiadomienie Odbiorcy, w terminie do 21dni od daty przeprowadzenia kontroli, o wynikach badań pobranych próbek ścieków, wraz z informacją czy wymagane parametry odprowadzanych ścieków zostały dotrzymane;
8.    W przypadku stwierdzenia przez ZWiK Sp. z o.o. , że w pobranych  próbkach stwierdzone są przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników wprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, ZWiK Sp. z o. o. rozpoczyna naliczanie opłat dodatkowych.

Zasady naliczania opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1.    Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są;
-wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym,
-uśrednione wyniki pomiaru składu ścieków uzyskane z prób zlewnych pobranych w ciągu doby, co najwyżej w odstępach dwugodzinnych przy pomocy urządzenia mechanicznego lub ręcznie.
-w przypadku temperatury i odczynu z prób jednorazowych pobranych losowo.
przy czym:
-badania wykonuje się na próbce ścieków powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut lub na próbce powstałej po zmieszaniu odpowiednio mniejszej ilości próbek pobranych w tych odstępach czasu, jeżeli wprowadzanie ścieków trwa krócej niż jedną godzinę.

2.    Opłaty za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych do kanalizacji ściekach przemysłowych są naliczone od dnia poboru próby ścieków, w której stwierdzono przekroczenie do dnia ustania przekroczeń.
3.    Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków przemysłowych) o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
4.    Zgłoszenie poprawy jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej musi zawierać opis podjętych działań porządkujących gospodarkę ściekową w zakładzie oraz analizy jakości ścieków odprowadzanych z zakładu do kanalizacji miejskiej w zakresie identycznym jak w ostatniej kontroli, wykonane na próbach pobranych i zbadanych przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji.
5.    ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie dokonuje na koszt Odbiorcy usług powtórnej kontroli  w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku.
6.    Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków przemysłowych) przeprowadzona przez ZWiK  Sp. z o. o. w Myszkowie, nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według wyników ostatniej kontroli.
7.    ZWiK Sp z o. o. w Myszkowie obciąży kosztami analiz fizyko-chemicznych, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźnika zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ścieków odbiorcę usług (dostawcę ścieków przemysłowych).

Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

Pw = W * Sj * (Np – Nk) /1000

Objaśnienia symboli:
Pw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń(w zł)
Np – wielkość stężenia określoną na podstawie analizy (w g/m3),
Nk – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3),
W – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3) nie spełniających warunków,
Sj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik  zł/kg (zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia opłat podwyższonych za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi) –  TABELA 1

- Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.
- Odrębnie naliczane będą opłaty za przekroczenie we wprowadzanych ściekach przemysłowych dopuszczalnej wartości temperatury i odczynu.- TABELA NR 2 i NR3
- Opłata dodatkowa to: opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń(w zł) + opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury i odczynu.
- Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków przemysłowych) po wystawieniu faktury przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie. Opłaty dodatkowe są powiększone o należny podatek VAT o którym mowa w § 2 pkt 9 Rozporządzenia.

 

TABELA NR 1 

WYSOKOŚĆ JEDNOSTKOWYCH STAWEK OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TARYF.

 

Parametry

Jednostka stężenia

Najwyższe   dopuszczalne stężenie 1)

jednostka

Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych w zł/kg

1

2

3

4

5

6

1

Azot ogólny

g/m3

100

zł/kg

26,31

2

Azot amonowy

g/m3

100

zł/kg

26,31

3

Azot azotynowy

g/m3

10

zł/kg

26,31

4

Fosfor ogólny

g/m3

10

zł/kg

26,31

5

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu BZT 5

g/m3

600

zł/kg

26,31

6

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową ChZT

g/m3

1400

zł/kg

15,81

7

Siarczyny

g/m3

10

zł/kg

15,81

8

Siarczany

g/m3

500

zł/kg

4,87

9

Chlorki

g/m3

1000

zł/kg

4,87

10

Zawiesina ogólna

g/m3

500

zł/kg

4,87

11

Fluorki

g/m3

20

zł/kg

263,25

12

Siarczki

g/m3

1

zł/kg

863,43

13

Rodanki

g/m3

30

zł/kg

460,65

14

Fenole lotne (indeks fenolowy)

g/m3

15

zł/kg

460,65

15

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

g/m3

15

zł/kg

460,65

16

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

g/m3

100

zł/kg

460,65

17

Surfaktanty anionowe ( substancje powierzchniowo czynne anionowe)

g/m3

15

zł/kg

460,65

18

Surfaktanty niejonowe ( substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

g/m3

20

zł/kg

460,65

19

Bar

g/m3

5

zł/kg

691,02

20

Beryl

g/m3

1

zł/kg

691,02

21

Bor

g/m3

10

zł/kg

691,02

22

Cynk

g/m3

2

zł/kg

691,02

23

Cyna

g/m3

2

zł/kg

691,02

24

Chrom ogólny

g/m3

1

zł/kg

691,02

25

Kobalt

g/m3

1

zł/kg

691,02

26

Molibden

g/m3

1

zł/kg

691,02

27

Selen

g/m3

1

zł/kg

691,02

28

Tal

g/m3

1

zł/kg

691,02

29

Tytan

g/m3

2

zł/kg

691,02

30

Wanad

g/m3

2

zł/kg

691,02

31

Cyjanki związane

g/m3

5

zł/kg

691,02

32

Chlor całkowity

g/m3

4

zł/kg

863,43

33

Chlor wolny

g/m3

1

zł/kg

863,43

34

Cyjanki wolne

g/m3

0,5

zł/kg

863,43

35

Antymon

g/m3

0,5

zł/kg

863,43

36

Arsen

g/m3

0,5

zł/kg

863,43

37

Chrom sześciowartościowy g

g/m3

0,2

zł/kg

863,43

38

Miedź

g/m3

1

zł/kg

863,43

39

Nikiel

g/m3

1

zł/kg

863,43

40

Ołów

g/m3

1

zł/kg

863,43

41

Srebro

g/m3

0,5

zł/kg

863,43

42

Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX

g/m3

1

zł/kg

863,43

43

Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne)

g/m3

1,5

zł/kg

863,43

44

Lotne węglowodory chloroorganiczne - BTX (benzen,toluen, ksylen)

g/m3

1

zł/kg

863,43

45

Insektycydy fosforoorganiczne

g/m3

0,1

zł/kg

1151,66

46

Rtęć

g/m3

0,06

zł/kg

1151,66

47

Kadm

g/m3

0,4

zł/kg

1151,66

48

Tetrachlorometan (CCI 4 )

g/m3

3

zł/kg

1151,66

49

Pentachlorofenol (PCP)

g/m3

2

zł/kg

1151,66

50

Heksachlorobenzen (HCB)

g/m3

2

zł/kg

1151,66

51

Heksachlorobutadien (HCBD)

g/m3

3

zł/kg

1151,66

52

Trichlorometan (chloroform) (CHCI 3 )

g/m3

2

zł/kg

1151,66

53

1,2-dichloroetan (EDC)

g/m3

0,2

zł/kg

1151,66

54

Trichloroetylen (TRI)

g/m3

0,2

zł/kg

1151,66

55

Trichlorobenzen (TCB)

g/m3

0,1

zł/kg

1151,66

56

Heksachlorocykloheksan (HCH)

g/m3

0

zł/kg

1255,95

57

Aldryna,dieldryna, endryna, izodryna

g/m3

0

zł/kg

1255,95

58

Dwuchloro-deufenylo-trójchlorotean (DDT)

g/m3

0

zł/kg

1255,95

59

Wielopierśceiniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

g/m3

0

zł/kg

1255,95

60

Wielopierśceiniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

g/m3

0

zł/kg

1255,95

 

TABELA NR 2

JEDNOSTKOWE STAWKI DODATKOWEJ OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ

TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Przedmiot dodatkowej opłaty

Jednostkowa stawka

kary w zł za jeden m3

Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - za

każdy stopień przekroczenia

0,66

Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej —

za każdy stopień przekroczenia

1,32

 

TABELA NR 3

JEDNOSTKOWE STAWKI DODATKOWEJ OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Przedmiot dodatkowej opłaty

Jednostkowa stawka

kary w zł za jeden m3

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

1,32

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości

dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH

3,30

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości

dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH

6,58

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości

dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH

12,76

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10, październik 2017 15:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 06, czerwiec 2018 09:59 Super User