UMOWA NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie zawiera umowy na odbiór ścieków przemysłowych z Odbiorcami którzy uzyskali pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji.

Zgodnie z Prawem wodnym (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - tekst jednolity: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm.) wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W celu uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego należy zwrócić się do ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie z pisemnym wnioskiem o wydanie zgodny na zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej. Po otrzymaniu zgody należy do właściwego organu wystąpić z wniosekiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych. Organem upoważnionym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia oraz od rodzaju i lokalizacji inwestycji. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć:

  1. Wniosek.
  2. Załączniki zgodnie z art.131 ust. 2 Ustawy z dn.18.07.2001r. Prawo Wodne w tym:
  • operat wodnoprawny wykonany zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r.,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w przypadku wniosku o wykonanie urządzeń wodnych,
  • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych - przypadku pozwolenia na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów,
  • dokumentację hydrologeologiczną do wniosku na pobór wód podziemnych,
  • projekt instrukcji gospodarowania wodą do wniosku na piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Operat wodnoprawny, zgodnie z zapisami prawa wodnego, jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami trwa do 2 miesięcy w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09, październik 2017 21:29 Administrator