OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o  w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://bip.zwik-myszkow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja osadnika wtórnego radialnego Ob. Nr 8.1 na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż koryta stalowego oraz remont i modernizacja bieżni osadnika oraz montaż szczotki bieżni.

Zakres prac obejmuje:

 1. Roboty rozbiórkowe osadnika Wys. -3 m; Dwew. -30m
 2. demontaż istniejącego koryta przelewowego wraz z belkami podtrzymującymi
 3. utylizacja gruzu i złomu z przelewów pilastych
 4. zabezpieczenie zbrojenia i betonów w miejscu wyciętych belek
 5. Wykonanie, dostawa, montaż koryta stalowego z dwustronnym regulowanym przelewem pilastym ze stali nierdzewnej OH 18N9
 6. Remont i modernizacja bieżni osadnika D zew. – 30,8m; Dwew 30m,
 7. Dodatkowe roboty:

Dostawa i montaż szczotki mechanicznej koryta na osadnik wtórny

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

VI. Termin wykonania zamówienia: 2018-09-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)    posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,jeśli wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia warunku,

2)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 400 000,00zł.

3)    zdolności technicznej lub zawodowej,

       Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. a) Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków
 2. b) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:

Kierownikiem  budowy - który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290), posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24.ust.5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp.

 VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 4
 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
  • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  • zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
   w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
  • oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  • oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  • oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
  • Wykaz dwóch robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego czy te robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz
  • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
   w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie
   z załącznikiem nr 7 do swiz
  • dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 400 000,00 zł.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą według kryterium:

 • cena oferty – waga 60%
 • okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 m-cy- waga 40%

XI. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone;

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 22.05.2018r. r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu, pok. Nr 16)

Otwarcie ofert nastąpi: 22.05.2018r. w siedzibie Zakładu (świetlica zakładu, pok. Nr 20 ) o godzinie 13:15.

Oferty muszą być złożone w języku polskim.             

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z podaniem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 746.76 KB Super User
Pozostałe załączniki zip 118.98 KB Super User
Pytania dotyczące przetargu pdf 146.17 KB Super User
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 251.25 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26, kwiecień 2018 10:27 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, maj 2018 10:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, maj 2018 09:26 Super User