OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

II. Określenie trybu zamówienia:Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.zwik-myszkow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są „Roboty utrzymaniowe na rzece Warcie i odnodze nr III rzeki Warty w Myszkowie”.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :

a) „odmulanie dna rzeki Warty w okolicach wylotu do rzeki Warty na odcinku 50m powyżej wylotu oraz poniżej do połączenia się rzeki Warty z Odnogą nr III,

b) odmulanie dna rzeki w okolicach wylotu przelewu burzowego do III Odnogi rzeki Warty na odcinku 10m powyżej wylotu oraz poniżej do połączenia się Odnogi nr III z rzeką Wartą.

Szczegółowy opis robót utrzymaniowych na rzece Warcie i Odnodze nr III rzeki Warty został określony przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Zawierciu, który stanowi załącznik nr 10 do siwz.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2018-09-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

3.1) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:

a) osobą posiadającą niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. pozycja 290 ze zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie kierownika budowy przy realizacji robót melioracyjnych związanych z konserwacją cieków

b) wskaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej - 1 robotę budowlaną z zakresu utrzymania cieków naturalnych lub kanałów w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.)

c) narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia tj:

- minimum 1 koparko-ładowarką

-minimum 1 koparką chwytakową o długości ramienia 10m

-minimum 1 spycharką na podwoziu gąsienicowym o mocy 100 KW

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3
 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Oferty oceniane będą według kryterium:

 • cena oferty - 60%
 • doświadczenie zawodowe kierownik robót – 40%

XI. Składanie ofert:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 23.07.2018r. r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu) Otwarcie ofert nastąpi: 23.07.2018 r. w siedzibie Zakładu(świetlica) o godzinie 13:15.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XIV. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

 1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
  z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 622.99 KB Super User
Załączniki do SIWZ 7z 434.28 KB Super User
Informacja z otwarcia ofert pdf 502.83 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 12:23 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 12:23 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 12:24 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 12:25 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, lipiec 2018 10:18 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 10, lipiec 2018 10:51 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23, lipiec 2018 17:45 Super User