Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o  w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.zwik-myszkow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o  możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. „Zakup i dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie”

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną  dostawę polielektrolitu w postaci proszku do odwodnienia osadu nadmiernego po procesie symultanicznej tlenowej stabilizacji w komorach nitryfikacyjnych za pomocą zagęszczacza mechanicznego i prasy taśmowej VANEX: min. 16%sm

Przewidywana ilość polielektrolitu zużywana w ciągu roku:

 - ok. 7.200 kg/rok

- Polielektrolit w postaci proszku (worek 25 kg) w procesie odwadniania                             

Wymagania technologiczne (kryteria):

- Osiągnięcie suchej masy osadu min. 16%sm
- Zawartość zawiesiny w odcieku ≤700mg/l

Przewidywana ilość polielektrolitu zużywana w ciągu roku:

-  Polielektrolit w postaci proszku (worek 25 kg) w procesie odwadniania                             

 - ok. 7.200 kg/rok

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 24.95.00.00-8 Specjalne produkty chemiczne 24.54.20.00-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 31.12.2021r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)     posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

         jeśli wynika to z odrębnych przepisów.

         Zamawiający nie wyznacza warunku.

2)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Zamawiający nie wyznacza warunku.

3)     zdolności technicznej lub zawodowej,

a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył lub dostarcza polielektrolit proszkowy do co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości 5000 m3/d w łącznej ilości ok. 7500 kg/rok.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

 1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
 2. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,:
 1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
  w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
  w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 4
 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

 1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wybrane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

 IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 • cena za 1 kg polielektrolitu - Cw -40%
 • zużycie polielektrolitu w g/kgsm- Zp -20%
 • efekt odwodnienia - Eo - 30%
 • zawartość zawiesiny w odcieku -Zo - 10%

Kryterium: cena jednostkowa za 1 kg – wskaźnik Cw

Waga – 40pkt

             Cena oferty najniższej brutto

Cw =   ------------------------------------------- x waga

             Cena badanej oferty brutto

 

Kryterium: zużycie polielektrolitu w g/kgsm – wskaźnik Zp

Waga- 20 pkt

           Najmniejsze zużycie polielektrolitu w g/kgsm

Zp=   ------------------------------------------------------------ x waga

        Zużycie polielektrolitu w g/kgsm badanej oferty

 

Kryterium: efekt odwodnienia – wskaźnik Eo

Waga – 30pkt

            Sucha masa oferty badanej

Eo = --------------------------------------------  x waga

           Sucha masa najwyższa

 

Kryterium: Zawartość zawiesiny w odcieku – Zo

Waga – 10pkt                          

          Zawartość zawiesiny najniższa

Zo = --------------------------------------------------------  x waga

       Zawartość zawiesiny w badanej ofercie

 

LPw- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

                               LPw = Cw + Zp +  Eo + Zo

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej – to oznacza ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów.

XI. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone;

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 18.12.2018r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu, pok. Nr 16)

Otwarcie ofert nastąpi: 18.12.2018r. w siedzibie Zakładu (świetlica zakładu, pok. Nr 20 ) o godzinie 13:15.

Oferty muszą być złożone w języku polskim.   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z podaniem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ wraz z zalącznikami zip 184.65 KB Super User
Informacja z otwarcia ofert pdf 48.84 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16, listopad 2018 13:11 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16, listopad 2018 13:12 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16, listopad 2018 13:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16, listopad 2018 13:51 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19, grudzień 2018 06:28 Super User