Zawieraniem umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków zajmuje się Dział Obsługi Klienta naszego Zakładu od poniedziałku do piątku w godz od 700 do 1500.

ODBIORCY NIE PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeżeli posesja została podłączona do wodociągu lub kanalizacji poprzez nowo wybudowane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne, umowa zostanie sporządzona i przesłana w 2 egzemplarzach automatycznie na podstawie protokółu odbioru spisanego przez pracowników Działu Technicznego naszego zakłady podczas odbioru przedmiotowego przyłącza. Otrzymaną umowę należy podpisać oraz dostarczyć jeden egzemplarz osobiście lub przesłać pocztą.

W przypadku nabycia prawa własności do nieruchomości posiadającej już przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne odbiorca zobowiązany jest stawić się w Dziale Obsługi Klienta celem zawarcia umowy. Odbiorca winien posiadać ze sobą dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością oraz dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty. Odbiorca na miejscu wypełnia stosowny formularz (dostępny również na stronie internetowej) na podstawie którego pracownicy D.O.K. sporządzają umowę.

ODBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Przypadku zawarcia umowy na dostawę wody dla posesji na której prowadzona jest działalność gospodarcza Odbiorca winien dostarczyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania lub użytkowania nieruchomości oraz: kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Gospodarczego, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej, (opcjonalnie zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09, październik 2017 21:27 Administrator