OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: bip.zwik-myszkow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja osadnika wtórnego radialnego Ob. Nr 8.1 na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż koryta stalowego oraz remont i modernizacja bieżni osadnika oraz montaż szczotki bieżni.

Integralną częścią siwz jest Dokumentacja techniczna „Modernizacja osadnika wtórnego Ob.8.1 zabudowanego na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie” – ARCHI EKO Poznań lipiec 2018r.

Zakres prac obejmuje:

 1. Demontaż stalowych przelewów istniejącego betonowego koryta.
 2. Demontaż wyburzenie betonowego koryta obwodowego
 3. Zabezpieczenie miejsc po demontażu betonowego koryta wypływowego.
 4. Wykonanie hydroizolacji ściany zbiornika oraz wsporników koryta
 5. Naprawa bieżni (korony zbiornika).
 6. Wykonanie otworu w ścianie zbiornika DN 270
 7. Wykonanie i montaż nowych koryt odpływowych osadnika wtórnego
 8. Wykonanie urządzenia do zbierania i odprowadzania osadów i części pływających z powierzchni osadnika.
 9. Wykonanie i montaż szczotki koryta obwodowego
 10. Wykonanie marek przejazdowych szt. 6, oraz montaż w miejscach dylatacji korony bieżni osadnika.
 11. Przesunięcie cięgna zgrzebła zgarniacza

Przed montażem urządzeń i konstrukcji stalowych należy opracować szczegółowy plan montażu uwzględniający środki i sprzęt, którymi dysponuje Wykonawca oraz uzgodnić go z eksploatatorem oczyszczalni. Z uwagi na wykonywanie prac na terenie oczyszczalni, pracownicy Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie szkolenia .Dopuszczenie pracowników do prac na terenie oczyszczalni potwierdzone zgodą służb BHP eksploatatora.

Uwaga! Zwraca się uwagę, że okresowo osadnik jest opróżniony, stąd powłoki w miejscu napraw muszą być przystosowane do warunków pod i nadwodnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

VI. Termin wykonania zamówienia:

2018-11-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 400 000,00zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł. polegających na modernizacji obiektów na oczyszczalni ścieków

b) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedna osobę uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

Kierownika budowy – o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnej posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował wykazem osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego( polegającego na wykonywaniu prac przy robotach ogólnobudowlanych, operatorów sprzętu), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24.ust.5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 4
 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
  1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
   w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
  4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  6. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
  7. wykaz dwóch robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego czy te robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz
  8. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
   w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do swiz

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą według kryterium:

 • cena oferty – waga 60%
 • okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy- waga 40%

XI. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone;

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 17.08.2018r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu, pok. Nr 16)

Otwarcie ofert nastąpi: 17.08.2018r. w siedzibie Zakładu (świetlica zakładu, pok. Nr 20 ) o godzinie 13:15.

Oferty muszą być złożone w języku polskim.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z podaniem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ + załączniki zip 4.36 MB Super User
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 132.24 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 01, sierpień 2018 10:25 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20, sierpień 2018 11:59 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20, sierpień 2018 12:01 Super User