UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ!!!!

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
 2. Określenie trybu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: bip.zwik-myszkow.pl
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja kanałów sanitarnych wraz z modernizacją studni kanalizacyjnych metodą bezwykopową w miejscowości Myszków z podziałem na zadania:
  Zadanie I – ul. Jana Pawła II,
  Zadanie II- ul. Sikorskiego
  Zadanie III- ul. Kościelna i Słowiańska
  Istniejące kanały sanitarne przewidziane do modernizacji wykonane są z rur betonowych, kamionkowych i odcinkami żeliwnych. Długość odcinka przewidzianego do modernizacji wynosi:
  a) zadanie I -Jana Pawła II -DN 200 -322 ,00 m.
    Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego polega na:
  - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4.
  - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych,
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych
  - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni
  - modernizacji punktowej kanału, przy pomocy rękawa (pakera) – szt. 2
  Termin wykonania zadania I do: 15.03.2019r.
  b) zadanie II Sikorskiego – DN 168,40 m przy czym:
  DN 250 - 27,70 m
  DN 200 - 121,20 m
  DN 150- 18,60 m
  Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego polega na:
  - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4.
  - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych,
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych
  - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni
  - modernizacji punktowej kanału, przy pomocy rękawa (pakera) – szt. 34
  Termin wykonania zadania II do 15.04.2019r.
  c) zadanie III ul. Kościelna i Słowiańska DN - 469,10 m przy czym:
  DN 500- 49,50 m
  DN 380 – 272,40 m
  DN 300- 147, 20m.
  Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego polega na:
  - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4.
  - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych,
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy
  - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych
  - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni
  Termin wykonania zadania II do 30.05.2019r.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami mapowymi z zaznaczonym odcinkiem i studniami do modernizacji.
  Opis stanu technicznego oraz zaleceń dla odcinków kanalizacji sanitarnej do poszczególnych ulic wraz z inspekcja telewizyjną kanałów sanitarnych w ul. Jana Pawła II, Sikorskiego, Skłodowskiej, Słowiańskiej wykonana przez Unimark sp. z o.o. z Wadowic –grudzień 2017r. dostępny jest w siedzibie Zamawiającego do wglądu.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
 6. Termin wykonania zamówienia:
  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 30.05.2019r. Przy czym:
  zakończenie I zadania Wykonawca wykona w terminie do dnia 15.03.2019r.
  zakończenie II zadania w terminie do dnia 15.04.2019r.
  zakończenie III zadania w terminie do dnia 30.05.2019r.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
  1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
     Zamawiający nie wyznacza warunku.
  2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Wykonawca wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000,00zł.
  3) zdolności technicznej lub zawodowej,
  a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, których przedmiotem była modernizacja istniejącego kanału sanitarnego metodą bezwykopową zgodną z niniejszą specyfiką o długości co najmniej 300mb w jednym zadaniu. Wykaz wykonanych robót wykonawca powinien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
  b) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
      1. Kierownik budowy - o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważnej posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
  Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie powinny być zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014r. poz. 1278)
      2. dysponowanie pracownikami fizycznymi skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego polegającego na wykonywaniu prac przy robotach ogólnobudowlanych, robotach sanitarnych, obsłudze sprzętu (np.: czyszczenie kanalizacji, monitoring TV, montaż rękawa).
  Wykaz robót, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonawca powinien sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
  3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
  1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
  2. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,:
  1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
  2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
  4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
  3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.
 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz.
  3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 4
  4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
  1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
  4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
  6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie
  z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
  7) wykaz dwóch robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego czy te robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
  8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
 9. Informacja na temat wadium:
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Oferty oceniane będą według kryterium:
  • cena oferty – waga 60%
  • okres gwarancji jakości - waga 40%
 11. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 05.12.2018r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu, pok. Nr 16). Otwarcie ofert nastąpi: 05.12.2018r. w siedzibie Zakładu (świetlica zakładu, pok. Nr 20 ) o godzinie 13:15.Oferty muszą być złożone w języku polskim.
 12. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z podaniem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Informacje o przewidywanych zamówieniach ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zip 3.63 MB Super User
Załączniki do SIWZ zip 158.40 KB Super User
Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia pdf 70.20 KB Super User
Pytania i odpowiedzi dotyczace zamówienia cz2 pdf 70.76 KB Super User
Informacja o zmianie SIWZ pdf 250.64 KB Super User
Nowa SiWZ wraz z załącznikami zip 715.73 KB Super User
Ogloszenie o zmianie zamówienia pdf 76.40 KB Super User
Informacja z otwarcia ofert pdf 57.22 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 08, listopad 2018 09:33 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08, listopad 2018 10:15 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, listopad 2018 09:08 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30, listopad 2018 08:12 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, grudzień 2018 08:59 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, grudzień 2018 09:00 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, grudzień 2018 09:02 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, grudzień 2018 09:02 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, grudzień 2018 09:16 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19, grudzień 2018 13:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 20, grudzień 2018 08:14 Super User